Mixed Beignets (Pour Une Personne)

6,50

1 Crevette Pakora, 1 Oignon Bhaja, 1 Begun Pakora, 1 Alo Pakora et 1 Chou Fleur

Description

1 Crevette Pakora, 1 Oignon Bhaja, 1 Begun Pakora, 1 Alo Pakora et 1 Chou Fleur